ocena ogólna - GOSPODARKA

Sytuacja Gminy Białe Błota na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA GMINY

Analiza aktywności gospodarczej Gminy Białe Błota wymaga uwagi ze strony Władz Gminy w zakresie stosowanej polityki podatkowej czy ułatwień dla inwestorów (zwiększenie powierzchni gminy objętej MPZP), pomimo utrzymujących się nadal wyższych wpływów do budżetu gminy z tytułu podatków od nieruchomości od osób prawnych i podatków od środków transportowych. Pozytywnie należy ocenić fakt, że uległ zmniejszeniu poziom bezrobocia rejestrowanego (1,19%) oraz bezrobocia długotrwałego (0,47%), co może mieć istotny związek z wysokim poziomem wpisów do rejestru REGON jaki następuje z roku na rok. Warto zaznaczyć, że wysokiemu poziomowi wpisów do rejestru przedsiębiorców towarzyszy jednocześnie bardzo niewielki poziom wypisów z tego rejestru. Wzrasta aktywność gospodarcza mieszkańców, co przekłada się również na wzrost wpływów z tytułu udziału w podatku PIT.

Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA