demografia

Liczba mieszkańców na koniec 2022 r.

23 190

+2,27%

do roku 2021

1 238

Zameldowania na 

pobyt stały

724

Wymeldowania 

pobytu stałego

203

Liczba 

urodzeń

160

Liczba 

zgonów

W 2022 r. liczba mieszkańców w Gminie Białe Błota wzrosła o 2,27% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten jest spowodowany przede wszystkim znaczną przewagą osób dokonujących zameldowania na pobyt stały nad osobami wymeldowującymi się z pobytu stałego. Wzrasta atrakcyjność gminy jako miejsca do zamieszkania. Znaczenie ma również przewaga liczby urodzeń nad liczbą zgonów. 

Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat