REALIZACJa UCHWAŁ RADY GMINY

obszary UCHWAŁ RADY GMINY

W 2022 r. Rada Gminy Białe Błota podjęła 168 uchwał. Najwięcej uchwał poruszało kwestie organizacyjne i ustrojowe. Na ich mocy dokonywano zmian w Statutach Sołectw, ustalano skład osobowy poszczególnych komisji oraz zatwierdzano ich plany pracy, nadawano nazwy ulicom na terenie gminy, a także rozpatrywano różnego rodzaju petycje, wnioski i skargi.


Drugim najczęściej poruszanym przez Radnych obszarem były finanse gminy. Uchwały dotyczyły przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej gminy. W 2022 r. wyemitowane zostały także obligacje Gminy Białe Błota.


Spora część uchwał dotyczyła też spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Białe Błota.

Podsumowanie realizacji uchwał Rady Gminy