Jednostki organizacyjne i spółki gminne

wydatki na administrację
publiczną w 2022 r.

14 468 914

+20,18%

do roku 2021

urząd Gminy Białe Błota

Dokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu

Statut gminy Białe Błota

Statut przyjęty uchwałą Nr RGK.0007.183.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019 r. z późn. zm.

W 2022 r. dokonano zmian w treści Statutu uchwałą Nr RGK.0007.26.2022 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Białe Błota.

regulamin organizacyjny urzędu Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Białe Błota przyjęty zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 11 stycznia 2019 r. z późn. zm.

W 2022 r. dokonano jednej zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota.

regulamin pracy urzędu Gminy

Regulamin Pracy Urzędu Gminy Białe Błota przyjęty zarządzeniem Nr 84/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 19 sierpnia 2019 r.

W 2022 r. dokonano zmian w treści Regulaminu Pracy Urzędu Gminy czterokrotnie:

zatrudnienie w urzędzie gminy Białe błota w 2022 r.

Według danych na dzień 31.12.2022 roku w Urzędzie Gminy Białe Błota zatrudnionych było 95 pracowników, w tym 97% w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu zatrudnienia na koniec 2021 r. zatrudnienie uległo zwiększeniu o 9 pracowników. Umowy o pracę rozwiązywane były na mocy porozumienia stron (3 os.), w związku z zakończeniem obowiązywania umowy (2 os.), w drodze wypowiedzenia przez pracownika (2 os.) bądź za wypowiedzeniem przez pracodawcę (2 os.).

urząd w liczbach

38 311

dokumentów, które wpłynęły do Urzędu w 2022 r.


w tym:

5 916

dokumentów dostarczonych do Urzędu elektronicznie 

29 470

dokumentów, wysłanych z Urzędu w 2022 r.


w tym:

563

dokumentów wysłanych z Urzędu elektronicznie

102

spotkania Wójta z mieszkańcami Gminy w 2022 r.


Ponadto, w 2022 r., w Urzędzie Gminy Białe Błota wydanych zostało 12.506 decyzji. Referat Podatków i Opłat wydał ich najwięcej, bo aż 11.121, z czego 10.890 było decyzjami ustalającymi wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych. Działalność tej komórki opierała się również w dużej mierze na: 


Co więcej, w roku ubiegłym w Urzędzie przygotowano łącznie 1.922 zaświadczenia.  Największy udział w tej liczbie miał Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości (1.430). 


Wykonano też 1.812 odpisów i wypisów, które przygotowane zostały przez Urząd Stanu Cywilnego.  Wśród innych działań tego referatu na rzecz mieszkańców gminy wymienić można 2.612 wydanych dowodów osobistych, 1.238 zameldowań, 724 wymeldowań, 264 sporządzonych aktów stanu cywilnego, 160 udostępnień danych oraz 70 udzielonych ślubów cywilnych.

Jednostki organizacyjne gminy

Gminny Żłobek Integracyjny "u Misia"


Siedziba główna: Łochowo ul. Okopowa 10

Filia żłobka: Zielonka ul. Jaworowa 2


Dyrektor: Iwona Nowak

Zatrudnienie w 2022 r.: 45 pracowników

Zdjęcie przedstawia widok na Gminne Przedszkole „Wróżka” w Białych Błotach

Gminne Przedszkole "Wróżka" 


Siedziba główna: Białe Błota ul. Centralna 27

Filia Białe Błota: Białe Błota ul. Czerska 40

Filia Zielonka: Zielonka ul. Bydgoska 11


Dyrektor: Irena Serlikowska

Zatrudnienie w 2022 r.: 74 pracowników

Zdjęcie przedstawia widok na Szkołę Podstawową im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach

Szkoła podstawowa im. Mariana Rejewskiego 


Białe Błota ul. Centralna 27


Dyrektor: Danuta Ferenstain

Zatrudnienie w 2022 r.: 227 pracowników

Zdjęcie przedstawia widok na Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łochowie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie 


Łochowo ul. Wierzbowa 2


Dyrektor: Mirosław Donarski

Zatrudnienie w 2022 r.: 123 pracowników

Zdjęcie przedstawia widok na Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach


Przyłęki ul. Zabytkowa 5


Dyrektor: Karolina Pasieczna-Szpulecka

Zatrudnienie w 2022 r.: 52 pracowników

Zdjęcie przedstawia widok na Zakład Aktywności Zawodowej "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji" w Białych Błotach

Zakład Aktywności Zawodowej "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"


Białe Błota ul. Centralna 27a


Kierownik: Agnieszka Chylewska

Zatrudnienie w 2022 r.: 40 pracowników

Budynek SDŚ

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu


Ciele ul. Ogrody 1


Kierownik: Marta Nowaczyk

Zatrudnienie w 2022 r.: 10 pracowników

Centrum Obsługi Edukacji i Sportu 


Białe Błota ul. Czysta 1a


Kierownik: Patrycjusz Migawa

Zatrudnienie w 2022 r.: 31 pracowników

Gminne Centrum Kultury


Białe Błota ul. Czysta 1A


Dyrektor: Violetta Drążkowska

Zatrudnienie w 2022 r.: 9 pracowników*

*bez pracowników jednostek podległych pod GCK

biblioteka gminna w Białych Błotach


Białe Błota ul. Czysta 1a


Jednostka podległa pod GCK

Zatrudnienie w 2022 r.: 2 pracowników

biblioteka gminna w Łochowie


Łochowo ul. Jałowcowa 7


Jednostka podległa pod GCK

Zatrudnienie w 2022 r.: 1 pracownik

Gminny ośrodek pomocy społecznej


Białe Błota ul. Betonowa 1A 


Kierownik: Michał Borkowski

Zatrudnienie w 2022 r.: 31 pracowników*

*bez pracowników jednostek podległych pod GOPS

Warsztat Terapii Zajęciowej "Dąb"


Białe Błota ul. Szubińska 87 D 


Jednostka podległa pod GOPS

Kierownik: Marlena Witkowska-Rypina

Zatrudnienie w 2022 r.: 8 pracowników

świetlica socjoterapeutyczna "małgosia" w cielu


Ciele, ul. Ogrody 1


Jednostka podległa pod GOPS

Kierownik: Magdalena Perlikowska

Zatrudnienie w 2022 r.: 2 pracowników

Ośrodek Wsparcia i Integracji w Murowańcu "MALINA"


Murowaniec ul. Staroszkolna 13


Jednostka podległa pod GOPS

Kierownik: Magdalena Perlikowska

Zatrudnienie w 2022 r.: 3 pracowników

Ośrodek Wsparcia i Integracji w Kruszynie Krajeńskim "KRUSZYNA"


Kruszyn Krajeński ul. Świerkowa 3


Jednostka podległa pod GOPS

Kierownik: Magdalena Perlikowska

Zatrudnienie w 2022 r.: 3 pracowników

Ośrodek Wsparcia i Integracji
w Trzcińcu "JAGÓDKA"


Trzciniec ul. Gminna 19


Jednostka podległa pod GOPS

Kierownik: Magdalena Perlikowska

Zatrudnienie w 2022 r.: 1 pracownik

Spółki gminne

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych błotach

Białe Błota, ul. Betonowa 1B


Prezes: Grażyna Mączko

Zatrudnienie w 2022 r.: 44 pracowników