sprawy społeczne oraz zdrowie

REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEM

Realizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez adze Gminy Białe Błota. Do najważniejszych z nich należą:

Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.

Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

45 839 182
-11,19%
do roku 2021

Spadający poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2022 r. wiąże się z mniejszą wartością wydatków Gminy Białe Błota na wypłatę świadczeń wychowawczych. Dla porównania warto wskazać, że w 2021 r. na ten cel wydatkowano 32,7 mln zł, podczas gdy w 2022 r. wydatki te wyniosły 13,7 mln zł. Od stycznia ubiegłego roku zadanie to przejęte zostało przez ZUS. 

W 2022 r. wpływ na poziom wydatków miała pomoc obywatelom Ukrainy oraz wypłata dodatków węglowych i osłonowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach realizuje działania wynikające z obowiązujących uregulowań prawnych oraz podejmuje inicjatywy w zakresie rozwiązywania problemów społecznych oraz tworzenia nowego wizerunku instytucji pomocy społecznej jako efektywnej  i  skutecznej.  

31 850 935

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

2 981 035

Wydatki na bieżące
funkcjonowanie GOPS

Świadczenia wsparcia materialnego w 2022 r.

W zakresie zadań realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej w 2022 r. poniesiono następujące wydatki:

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2022 r.

Zakres pomocy społecznej obejmował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał także zadania wynikające z innych aktów prawnych m.in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy czy ustaw o dodatku osłonowym, węglowym, elektrycznym.

W 2022 r. wykonywanie najistotniejszych działań w zakresie pomocy społecznej można było pogrupować według pięciu obszarów:

Najczęściej występującymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Gminie Białe Błota w 2022 r. były niepełnosprawność, ubóstwo oraz długotrwała lub ciężka choroba. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina mogła korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina mogła być ujęta w tabeli przy kilku pozycjach). Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej, choć zauważalny jest spadek rodzin potrzebujących wsparcia w 2022 r.


W 2022 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 220 rodzin a niepieniężnymi 81 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 329 rodzin.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Białe Błota

Obecna struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest odpowiedzią na diagnozowane na przestrzeni wielu lat potrzeby środowiska lokalnego, określone w oparciu o analizę i ocenę występujących zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na różne formy wsparcia.

W trakcie 2022 r. GOPS kompleksowo realizował zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo, pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych w ramach ogłaszanych programów operacyjnych oraz rządowych, z przeznaczeniem na realizację projektów takich jak: "Senior+", "Nowa Jakość usług opiekuńczych", "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej", czy "Posiłek w szkole i w domu na lata". Ponadto, w ramach prowadzonej działalności statutowej GOPS w swojej bieżącej pracy realizował projekty socjalne i działania środowiskowe, wśród których warto wskazać rozwój różnorodnych form opieki dziennej dla osób starszych, w tym sieci placówek dziennego pobytu. Podstawowa działalność GOPS w Białych Błotach w głównej mierze była związana z realizacją zadań wynikających z ustawodawstwa dotyczącego szeroko rozumianego obszaru pomocy społecznej. Obejmowała ona m.in. diagnozę aktualnych potrzeb społecznych występujących na terenie Gminy Białe Błota, wypłacanie zasiłków na mocy ustawy o pomocy społecznej, udzielanie pomocy rzeczowej, organizowanie usług opiekuńczych czy przyznawanie dodatków. 

W oparciu o zdiagnozowane problemy klientów pomocy społecznej zrealizowano następujące działania: 

Poniżej, dokładniej przedstawiono wybrane działania związane z zadaniami wykonywanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach oraz placówki i instytucje działające dla dobra mieszkańców Gminy Białe Błota.

usługi opiekuńcze

W 2022 r. usługami opiekuńczymi objęte zostały osoby samotne, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia - 23 osoby. Usługi świadczone były przez opiekunki w domu podopiecznego, na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej i obejmowały niesienie pomocy w czynnościach dnia codziennego. Ponadto, w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze. W ramach zadań zleconych gminie usługi skierowane zostały do grupy 37 osób z zaburzeniami psychicznymi, natomiast ze środków gminnych do 2 osób bez zaburzeń psychicznych. Usługi tego typu obejmują osoby, które wymagają specjalistycznej pomocy dostosowanej do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Celem programu było wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby zainteresowane miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej.

W programie uczestniczyły osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (27 osób) oraz osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (10 osób), 4 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, które wymagały wsparcia asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu. Zatrudniono 27 asystentów osobistych. Zrealizowano ogółem 14.745  godzin usług pomocy asystentów.

Program "asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

Posiłek w szkole i w domu

Wsparcie dla mieszkańców Gminy Białe Błota polegało na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie w formie obiadu w szkołach, przedszkolach i żłobku oraz osobom niemogącym go przygotować we własnym zakresie ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, brak środków finansowych czy warunków do przygotowania posiłku. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program w dwóch formach tj. w naturze w ramach przyznanego gotowego posiłku, a dla osób wymagających stosowania szczególnej diety w formie zasiłku celowego. Łącznie, z posiłków w szkołach, przedszkolach i żłobku skorzystało 33 dzieci. Natomiast w formie zasiłku celowego udzielono pomocy 121 rodzinom.

Dotacja z budżetu państwa wyniosła 147.274,90 zł (60%).

Posiłek w szkole i w domu - fotografia

dodatki

Dodatek osłonowy  stanowiło  nowe świadczenie rodzinne za rok 2022. Pomoc ta stanowiła wsparcie dla   najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanych w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. W roku 2022 wypłacono dodatki osłonowe dla 1.334 gospodarstw. 

Dodatek węglowy w wysokości 3.000 zł zasilał budżety gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania był węgiel lub paliwa węglopochodne. Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach wpłynęło ogółem 2.901 wniosków. Do dnia 31.12.2022 r. wypłacono 2.213 świadczeń.

Dodatek przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego były: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy. Do dnia 31.12.2022 r.  przyjęto 1.489 wniosków; wypłacono 1.335 dodatków.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną. Do 31.12.2022 r. wpłynęło 150 wniosków o dodatek elektryczny.

W 2022 r. z dodatku mieszkaniowego skorzystało 76 gospodarstw domowych. Wypłaconych zostało 660 dodatków na kwotę 277.825,55 zł

W roku 2022 Gmina Białe Błot przystąpiła do realizacji zadań związanych z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Na mocy  umów zawartych ze składami opału dostępne były dwie frakcje opału: groszek i orzech. Do końca 2022 r. wpłynęło 976 wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego.   

Program "Dodatek osłonowy"
Program "Dodatek węglowy".
Program "Dodatek elektryczny".
Program "Dodatek na inne źródła ciepła".

Ośrodki wsparcia

Na terenie gminy funkcjonują trzy ośrodki wsparcia i integracji w miejscowościach: Kruszyn Krajeński, Murowaniec i Trzciniec. W 2022 r. w zajęciach łącznie wzięły udział 164 osoby, w tym dzieci, nastolatki, młodzież oraz seniorzy. Zajęcia realizowane były zgodnie z programami opracowanymi i zatwierdzonymi przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach. Wychowawcy przygotowując programy brali pod uwagę między innymi wiek, potrzeby, predyspozycje, a także zainteresowania i oczekiwania uczestników. 

Do głównych celów, które na co dzień realizowano w ośrodkach była pomoc w nauce, profilaktyka, wielokierunkowe wspieranie rozwoju, zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych, pielęgnowanie tradycji kulturowych i związanych ze świętami, wyrabianie i wzmacnianie pozytywnych cech charakteru uczestników. Ponadto aktywizacja i integracja dzieci, rodziców, seniorów oraz lokalnej społeczności poprzez organizowanie spotkań, warsztatów, wyjazdów,  konkursów.

Ośrodek Wsparcia w w Kruszynie Krajeńskim.

Ośrodek Wsparcia w w Kruszynie Krajeńskim

Ośrodek Wsparcia w Trzcińcu.

Ośrodek Wsparcia w Trzcińcu

Budynek Ośrodka Wsparcia w Murowańcu

Ośrodek Wsparcia w Murowańcu

centrum integracji i rehabilitacji "revita"

Celem prowadzenia Centrum Integracji i Rehabilitacji "REVITA" jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym - szczególnie najuboższym mieszkańcom Gminy Białe Błota. "REVITA" stanowi bardzo ważne narzędzie w pracy pracowników socjalnych ośrodka z niepełnosprawnym klientem i jego rodziną. Usługi świadczone przez CIiR "REVITA" są nieodpłatne, dlatego też kierowane są w pierwszej kolejności do podopiecznych GOPS. W ramach działalności prowadzona jest wypożyczalnia sprzętu wspomagającego rehabilitację. Osoby starsze, chore, niepełnosprawne, które pozbawione są możliwości dotarcia do placówek służby zdrowia, na rehabilitację, załatwienia spraw urzędowych, uzyskują od CIiR "REVITA" pomoc w zakresie transportu. W trakcie 2022 r. z usług oferowanych przez CIiR "REVITA" skorzystało 79 osób.

Zdjęcie białego budynku z balkonami.
Zdjęcie przedstawia pudełko z bombkami choinkowymi.

Kluby Senior+

W trakcie 2022 r. kontynuowano działalność klubów Senior+  związaną z integracją środowiska osób starszych. Organizowano warsztaty różnego typu wzmacniające seniorów umysłowo jak i fizycznie. Dąży się przy tym do tego, żeby osoby starsze mogły bezpieczne uczestniczyć w swojej społeczności i odczuwać solidarność z innymi osobami. Jednym z priorytetowych celów programu jest rozwój różnorodnych środowiskowych form opieki dziennej dla osób starszych, w tym sieci placówek dziennego pobytu. 

Powstałe placówki Klub Senior+ w  Łochowie   oraz Klub Senior+ w Cielu umożliwiają aktywne spędzanie czasu wolnego 65 osobom z terenu Gminy Białe Błota.

Zdjęcie seniorów w czerwonych t-shirt i czapkach Mikołaja
Zdjęcie seniorek w sali w czerwonych bluzkach i czapkach Św. Mikołajka z uniesionymi rękoma.
Zdjęcie seniorów w strojach ludowych przy stołach z potrawami.
Zdjęcie tańczących seniorów.
Zdjęcie seniorów wykonujących prace plastyczne.
Zdjęcie osób z tęczowymi chustami.
Zdjęcie osób na drewnianym pomoście.
Zdjęcie osób przed wysokim pałacem.
Zdjęcie kobiet w kolorowych sukniach.

warsztaty terapii zajęciowej "dąb"

Warsztat Terapii Zajęciowej "Dąb” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest placówką pobytu dziennego dla 25 osób z niepełnosprawnościami, realizującą zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Głównym celem Warsztatu Terapii Zajęciowej "Dąb" jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności do podjęcia zatrudnienia.

W związku z zagrożeniem związanym z pandemią COVID-19, zgodnie z zarządzeniem Kierownika GOPS w Białych Błotach, wprowadzono rotacyjny system pracy dla uczestników i pracowników WTZ „Dąb” w miesiącu lutym 2022 r. W związku z tym dokonano podziału osób na dwie grupy, co skutkowało 10-dniowym okresem pracy uczestników w tym miesiącu. 

Rehabilitacja społeczna była prowadzona jako całokształt działań wspierających uczestników warsztatu w życiu społecznym. Psycholog, rehabilitant i instruktorzy terapeuci pozostają w stałym kontakcie z rodzicami 

lub opiekunami. Udzielają wsparcia, informują na bieżąco o funkcjonowaniu uczestników w WTZ oraz dzielą się posiadaną wiedzą specjalistyczną udzielając porad. 

Warsztaty terapii zajęciowej "Dąb".

Zakład Aktywności Zawodowej "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"

Zakład Aktywności jest placówką, której ustawowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych. Dzięki jego działalności możliwe jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do najbardziej pełnego, samodzielnego, aktywnego i niezależnego życia na otwartym rynku pracy.

Zakład Aktywności Zawodowej jest zaliczany do sektora podmiotów ekonomii społecznej. Jego zadaniem jest specyficzna działalność gospodarcza, w której instrumenty rynkowe są wykorzystywane do realizacji celów społecznych. W roku 2018 zakład uzyskał pozytywną opinię w sprawie przyznania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny" i od tego czasu jest jednym z przedsiębiorstw mogących poszczycić się tak prestiżowym wyróżnieniem.

Zdjęcie przedstawia budynek Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach.

70%  osób zatrudnionych w jednostce stanowią osoby niepełnosprawne.

W ramach świadczonych usług w Zakładzie Aktywności Zawodowej, wyodrębniono pion wytwórczo-usługowy, w skład którego wchodzą niżej wymienione działy:

Większość produktów jest robiona ręcznie, bardzo często personalizowane i na indywidualne zamówienia. Przez cały rok wytwarzane były produkty okolicznościowe, m.in. z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, Walentynek, Dnia Kobiet, Świąt Wielkiejnocy, Dnia Matki, Dnia Chłopaka, Dnia Nauczyciela, Święta Zmarłych oraz Świąt Bożego Narodzenia. Produkty wytworzone przez pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej były regularnie sprzedawane w ramach jarmarków i kiermaszów, które miały miejsce na przestrzeni całego 2022 r.

W roku 2022  wprowadzono kilka nowych produktów i udoskonalono już istniejące: mydlane boxy kwiatowe, boxy prezentowe (ślubne) i box spa, musujące kule kąpielowe, lecznicze poduszki z łuską gryki i gorczycą oraz bolstery, podkładki pod kubki czy puzzle dla dzieci.

Zdjęcie przedstawia różowe różyczki.
Zdjęcie przedstawia boxy prezentowe.
Zdjęcie pudełeczka box spa.
Zdjęcie okrągłych drewnianych podkładek.
Zdjęcie przedstawia drewniane puzzle w kształcie kota.
Zdjęcie grupowe pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej.

WYDARZENIA W ZAZ "OSiR" W ROKU 2022

W Zakładzie Aktywności Zawodowej rehabilitacja osób niepełnosprawnych obejmuje również aspekty społeczne. Z tego względu w trakcie 2022 r. pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach brali udział w wydarzeniach, spotkaniach i wyjazdach, które miały na celu zarówno przedstawienie wytworzonych produktów, jak i dążenie do usamodzielnienia się pracowników Zakładu. Najważniejsze daty i wydarzenia minionego roku to:

Zdjęcie dwóch kobiet na stoisku z wyrobami HandMade.
Zdjęcie przedstawia stoisko z wyrobami wykonanymi na Warsztatach Terapii Zajęciowej.
Zdjęcie przedstawia wyroby HandMade.
Zdjęcie przedstawia stolik z wyrobami HandMade.
Zdjęcie różyczek w doniczce i filiżankach.
Zdjecie mężczyzn na tle plakatu z kolorowymi skrzydłami.
Zdjęcie przedstawia stoisko z zielonym namiotem.
Zdjęcie kobiety i mężczyzny na wózkach inwalidzkich.
Zdjęcie osób trzymających transparent ZAZ OSIR w Białych Błotach.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CIELU

W Gminie Białe Błota funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy. Obszarem działania jest powiat bydgoski. Działalność ŚDS finansowana jest ze środków na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przekazywanych przez Wojewodę oraz środków własnych gminy. W 2022 r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu skorzystało łącznie 29 osób w różnym przedziale wiekowym.

Celem działalności jednostki jest przede wszystkim zapewnienie dziennego wsparcia dla osób wymagających pomocy z uwagi na posiadane niepełnosprawności. Najważniejsze zadania domu są związane działaniami wspomagająco-aktywizującymi, które dotyczą zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, dążenia do usamodzielnienia oraz integracji społecznej, w szczególności poprzez organizację szerokiego zakresu treningów oraz pomocy w sprawach życia codziennego.

Działania podejmowane w 2022 r. przez pracowników Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu pozwoliły na realizację wyznaczonego planu pracy oraz harmonogramu imprez kulturalnych. Zapewniono systematyczny dostęp do terapii zajęciowej oraz treningów poprawiających funkcjonowanie podopiecznych, takich jak:

Szczegółowe dane dotyczące udzielanej pomocy, zostały przedstawione w Sprawozdaniu za rok 2022 z Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu.

Zdjęcie osób ubranych na zielono.
Zdjęcie przedstawia zapalone race na torcie.
Zdjęcie przedstawia widownię oglądającą występ taneczny.

zdrowie

Ochrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki Gminy Białe Błota w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wśród których w szczególności uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, w szczególności ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Corocznym przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę Białe Błota były zadania określone w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniu uwzględniał on tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Logo Świetlica Terapeutyczna ,,Małgosia".

Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2022 r. wyniosły ponad 800 tys., w tym najwyższą kwotę wydatkowano w zakresie przedsięwzięć dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi. W głównej mierze skupiały się one na zwiększeniu dostępności do instytucji wspomagających proces leczenia oraz rehabilitacji osób nadużywających substancji psychoaktywnych i ich rodzin a także na poprawie skoordynowanych działań profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych. 

Pozwoliło to m.in. na zapewnienie funkcjonowania Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego, Świetlicy Socjoterapeutycznej "Małgosia", a także realizację kampanii społecznych oraz działań profilaktycznych.

W rozdziale dotyczącym przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2022 r. poniesiono wydatki na:

rodzinny punkt konsultacyjny

Działalność Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego stanowiła ważny element wsparcia dla osób wymagających specjalistycznej pomocy. Osoby te kierowane były na konsultacje do psychologa, terapeutów ds. uzależnień oraz do radcy prawnego. 

Do zadań Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:


Z pomocy specjalistów skorzystało ogółem 334 osób.

Zdjęcie przedstawia szczęśliwą rodzinę.

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "MAłGOSIA"

Gmina Białe Błota finansowała działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej "Małgosia" w Cielu. Świetlica funkcjonuje w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W 2022 r. w zajęciach łącznie brało udział 62 dzieci. Zajęcia w świetlicy odbywały się z podziałem na dwie grupy wiekowe: "Klub Malucha" - dzieci najmłodsze w wieku od 3 do 5 lat i grupa mieszana - dzieci, nastolatki i młodzież szkolna. Podczas codziennych zajęć z dziećmi znalazły się między innymi formy pracy indywidualnej i grupowej oraz elementy zabawowe, poznawcze, twórcze, ruchowe, plastyczne. Zajęcia przebiegały zgodnie z opracowanym przez wychowawców i zatwierdzonym przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach programem. Organizowane zajęcia miały charakter profilaktyczny, integracyjny, edukacyjny, opiekuńczy, kompensacyjno-wyrównawczy. W 2022 r. w Świetlicy  Socjoterapeutycznej oraz w Ośrodkach Wsparcia i Integracji zorganizowano wypoczynek  letni  w  formie półkolonii pod nazwą Gminne Półkolonie „Z profilaktyką na Ty”. Łącznie podczas dwóch turnusów udział wzięło 105 dzieci i młodzieży – uczestników zajęć Świetlicy Socjoterapeutycznej i OWiI, mieszkańców gminy Białe Błota.

Plakat "Gminne półkolonie".

programy ochrony zdrowia

W 2022 r. kontynuowane były działania związane z realizacją gminnych programów ochrony zdrowia w zakresie: 

Wydatki na ten cel zrealizowano w wysokości 104.087,00 zł.

Program "Bezpłatne szczepienie przeciwko pneumokokom".
Program "Bezpłatne szczepienie przeciwko grypie".

Przebieg AKCJI SZCZEPIEŃ

W lutym 2022 r. stan szczepień w gminie Białe Błota wyglądał następująco:

63,2% zaszczepionych w pełni w 2022 r.

14 673 mieszkańców zaszczepionych w pełni

Program #SZCZEPIMYSIĘ.

Na rzecz ochrony zdrowia w 2022 r. podjęte zostały również inne działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kontynuowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej

CZYTAJ DALEJ: