BIAŁOBŁOCKA RODZINA WIELODZIETNA

Grafika przedstawia logo Karty Dużej Rodziny


Program jest elementem realizowanej przez gminę polityki społecznej

W roku 2020 przekształcono Białobłocką Kartę Rodziny Wielodzietnej w program pod nazwą "Białobłocka Rodzina Wielodzietna".  Program adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Białe Błota, które korzystają z uprawnień Karty Dużej Rodziny wydanej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. 

Z niniejszego Programu mogą korzystać obligatoryjnie wszystkie rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny.

Karta dużej rodziny - najważniejsze informacje

Kartę Dużej Rodziny może uzyskać Każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni - w stosunku do co najmniej trojga dzieci -  władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

584

Liczba wydanych

Kart Dużej Rodziny

w 2022 r.

Grafika Przykładowa Karta Dużej Rodziny

Źródło grafiki: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-duzej-rodziny

KORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY 

W  związku z posiadaniem Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców Gminy Białe Błota przysługują następujące zniżki:

Grafika przedstawia Logo Gminy Białe Błota

Rozliczenie zwrotów poniesionych kosztów odbywa się na podstawie: