REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE

Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2022 r. przez Gminę Białe Błota w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Gminy Białe Błota na lata 2013-2025 , która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju gminy. Spory nacisk w programach gminnych położono na sprawy społeczne i zdrowotne.


Istotna część zadań wójta w 2022 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.

27


dokumentów i programów strategicznych gminy było realizowanych w 2022 roku, 
w tym:
6

z obszaru

ochrony środowiska

8

z obszaru

polityki społecznej

5

o charakterze

ogólnym


2

z obszaru 

ładu przestrzennego

4

z obszaru

ochrony zdrowia

2

z obszaru

gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Krótki opis realizacji

programy o charakterze ogólnym

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BIAŁE BŁOTA NA LATA 2013-2025

Podstawa prawna: 

Uchwała nr RGK.007.128.2013  Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Białe Błota na lata 2013-2025.

Cel: 

Niniejszy dokument, poprzez powiązanie bezpośrednio z budżetem gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest jednym z ważniejszych instrumentów działania władz samorządowych. Poszczególne zapisy strategii są odzwierciedleniem aktualnych potrzeb gminy oraz wskazują kierunek działań lokalnych w ujęciu długofalowym. Kluczowym elementem strategii rozwoju jest wizja, która określa docelowy obraz gminy w przyszłości.

Głównym kierunkiem rozwoju gminy jest dążenie do zapewnienia mieszkańcom możliwości rozwoju, pracy i odpoczynku w zadbanym i zintegrowanym środowisku. Strategiczne cele rozwoju gminy zdefiniowane zostały następująco:

Realizacja w 2022 r.: 

Zadania powiązane ze strategią rozwoju to m.in.: 

Realizacji strategii służyły bezpośrednio także inne działania prowadzone w ramach innych planów i programów.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BIAŁE BŁOTA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2022 R.

Podstawa prawna: 

Uchwała nr RGK.0007.124.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 listopada 2021 r

Cel: 

Nadrzędnym celem programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Białe Błota i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych. Program obejmuje wsparcie w takich obszarach jak: pomoc społeczna, ratownictwo i ochrona ludności; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Realizacja w 2022 r.:  

W ramach programu miało miejsce m.in.

Szczegółowe informacje o realizacji niniejszego Programu zawarto w zakładce raportu pn. Współpraca z NGO.

PROGRAM "BIAŁOBŁOCKA RODZINA WIELODZIETNA"

Podstawa prawna: 

Uchwała nr RGK.0007.9.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota o nazwie „Białobłocka Rodzina Wielodzietna” (z późn. zm.).

Cel: 

Program ma na celu przede wszystkim promowanie modelu dużej rodziny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz dążenie do tworzenia w gminie klimatu sprzyjającego wychowaniu dzieci i docenianiu trudu podejmowanego przez rodziców.

Realizacja w 2022 r.:  

Więcej szczegółów odnośnie niniejszego programu przedstawiono na podstronie raportu Białobłocka Rodzina Wielodzietna.

PROGRAM "metropolitalna karta ucznia i malucha"

Podstawa prawna: 

30 października 2019 r. Rada Miasta Bydgoszczy podjęła Uchwałę nr XVII/341/19 zmieniającą "uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy", w zakresie rozszerzenia biletu uczniowskiego i biletu malucha na obszar gmin ościennych. 

Cel: 

Niniejszy program umożliwił uczniom dojeżdżającym do Bydgoszczy z gmin ościennych (na podstawie podpisanego porozumienia), korzystanie z komunikacji miejskiej na takich samych zasadach jak uczniowie zamieszkujący w Bydgoszczy. Działanie to ma na celu zachęcenie i wyrobienie, w młodych pasażerach, nawyku regularnego podróżowania środkami transportu zbiorowego.

Metropolitalna Karta Ucznia/Malucha.

Realizacja w 2022 r.:  

Więcej szczegółów odnośnie niniejszego programu przedstawiono na podstronie raportu Metropolitalna Karta Ucznia/Malucha.

PROGRAM "BIAŁOBŁOCKI SENIOR"

Podstawa prawna: 

Uchwała nr RGK.0007.71.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 kwietnia 2019 r

Cel: 

Program ma na celu poprawę jakości życia seniorów w środowisku lokalnym.

PROGRAM "BIAŁOBŁOCKI SENIOR"

Realizacja w 2022 r.:  

Zgodnie z założeniami programu, realizacja następuje poprzez:

W ramach realizacji programu ,, Bydgoska Karta Seniora+" - wydano 43 Metropolitalne Karty Seniora 60+.

Programy z obszaru Pomocy społecznej i ochrony zdrowia

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2022-2024

Podstawa prawna: 

Uchwała nr RGK.0007.153.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2021 r.

Cel: 

Nadrzędnym celem programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja w 2022 r.:  

W 2022 r. kontynuowano działania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w szczególności poprzez:

program "nowa jakość usług opiekuńczych w białych błotach"

Podstawa prawna: 

Program realizowany na podstawie umowy zawartej w 2019 r.  w ramach o dofinansowanie projektu „Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota” Nr RPKP.09.01.-04--0019/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel: 

Cel szczegółowy projektu to zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych, dla osób niesamodzielnych, usług asystenckich, w tym dla osób starszych, niepełnosprawnych, długotrwale lub przewlekle chorych objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie  umiejętności dla opiekunów.  

Realizacja w 2022 r.:  

Zapewniano usługi społeczne w ramach zachowania trwałości projektu. Z usług opiekuńczych skorzystały 2 osoby, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 8 osób, w tym 6 osób z zaburzeniami psychicznymi.

GMINNY Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota na lata 2021-2025

Podstawa prawna: 

Uchwała nr RGK.0007.98.2020  Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2020 r

Cel: 

Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2022 r.:  

W ramach programu podjęto następujące działania:

W 2022 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Przewodnicząca Zespołu powołała 49 grup roboczych; odbyło się 139 posiedzeń grup roboczych. Prowadzono 61 procedur „Niebieskie Karty”, w tym 49 wszczęto w 2022 r. Pomocą zostało objętych 158 osób. Wszczęcie procedury następowało na wniosek policji (40 procedur), oświaty (4 procedury), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (4 procedury), Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1 procedura). 

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie poniesiono wydatki w wysokości 34.443 zł.

PROGRAM "asystent OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2022

Podstawa prawna: 

Umowa nr 20/2022 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 r. środków z Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej "Funduszem" na realizację zadania w ramach realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

Cel: 

Celem programu było wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby zainteresowane miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m. in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

PROGRAM "asystent OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2022.

Realizacja w 2022 r.:  

W ramach programu: 

PROGRAM "posiłek w szkole i w domu''

Podstawa prawna: 

Zadanie było realizowane w ramach programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu".

Cel: 

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

PROGRAM "Posiłek w szkole i w domu'.

Realizacja w 2022 r.:  

Prowadzono dożywianie dzieci i młodzieży w formie obiadu w szkołach, przedszkolach i żłobku, z wyłączeniem przerw wakacyjnych  oraz  okresów  zawieszenia  działalności  placówek oświatowych na mocy decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Posiłki spożywało 33 dzieci (16 rodzin; 2.938 świadczeń). 

Ponadto podopiecznym GOPS udzielano pomocy w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności. Świadczenia przyznawane były głównie w formie gotówkowej. Zasiłki na zakup żywności przyznawane  były również w formie rzeczowej tym środowiskom, w których stwierdzono wydatkowanie przyznawanej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem określonym w  decyzji administracyjnej, w celu zapobieżenia wydatkowaniu przyznanej pomocy  na  inne artykuły.  Zasiłki celowe przyznano 121 rodzinom (303 osoby w tych rodzinach; 648 świadczeń).  

Na realizację programu wydatkowano ze środków gminy łącznie 98.184 zł (dodatkowo 147.275  zł pochodziło z dotacji celowej).

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020  - Podprogram 2021

Podstawa prawna: 

Realizacja programu operacyjnego.

Cel: 

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2022  – sierpień 2022.

Realizacja w 2022 r.:  

GOPS wydawał skierowania dla osób uprawnionych do odbioru żywności unijnej z organizacji partnerskich (oddziały Caritas przy parafii w Białych Błotach i w Murowańcu). W 2022 r. wydano 56 skierowań dla 190 osób w rodzinach. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Bydgoszczy dystrybuował zakupioną żywność dostarczaną do magazynów organizacji partnerskich w celu dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących.

PROGRAM "senior +"

Podstawa prawna: 

Uchwała nr RGK.0007.71.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

Cel: 

Celem programu jest zintegrowanie środowiska osób starszych na terenie Gminy Białe Błota oraz zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym.  

Realizacja w 2022 r.:  

Organizowane są warsztaty wzmacniające seniorów umysłowo i fizycznie. Seniorzy  uczestniczyli w wielu warsztatach tematycznych, które były ciekawą odskocznią od dnia codziennego. Odbywały się warsztaty kulinarne,  podczas których seniorzy uczyli siebie nawzajem przygotowywania ciekawych potraw. Dwa razy w tygodniu odbywał się blok ćwiczeń gimnastycznych. Przez cały rok seniorzy mogli korzystać z zajęć  tanecznych, śpiewu, brali udział w grach sprawnościowych. 

Klub „Senior +” w Łochowie - 35 seniorów.

Klub „Senior +” w Cielu - 30 seniorów.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz przeciwdziałania narkomanii NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA NA 2022 R.

Podstawa prawna: 

Uchwała nr RGK.0007.152.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2021 r. 

Cel: 

Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu. Niniejszy program ma także na celu podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie problemów związanych z używaniem środków psychotropowym oraz udzielenie pomocy osobom i rodzinom, które zmierzają się z problemem narkomanii. Ważnym elementem programu jest także prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych gminy.

Grafika "Zachowaj trzeźwy umysł".

Realizacja w 2022 r.:  

Program stanowił kontynuację działań profilaktyczno- edukacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży oraz do dorosłych mieszkańców Gminy Białe Błota, których celem było przeciwdziałania problemom jakie związane są z nadużywaniem napojów alkoholowych.

W roku 2022 odbyło się 18 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które wezwane były osoby zgłoszone w związku z nadużywaniem alkoholu. Na komisję wezwano 66 osób, wobec których podejmowane były działania motywujące do leczenia uzależnień. 

Ponadto w ramach programu prowadzono:

Źródłem finansowania Programu są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Podstawa prawna programów zdrowotnych:

Uchwała nr RGK.0007.151.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programów polityki zdrowotnej na lata 2020 - 2025.

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia

przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko –pomorskim

Cel: 

Szczepienia osób po 65 r.ż., z terenu Gminy Białe Błota, które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i należą do grupy ryzyka – osoby leczące się z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli lub astmy oskrzelowej. Szczepienia przeciwko pneumokokom w wybranej grupie wiekowej w ramach programu sfinansowane z budżetu Gminy Białe Błota oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Realizacja w 2022 r.:

Szczepienia przeciwko pneumokokom prowadzone były przez Centrum Medyczne IKAR - BOROWICZ Sp. j. w Białych Błotach oraz  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,ZDROWIE” z Łochowa. Zaszczepiono 40 mieszkańców gminy.

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ "PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE BIAŁE BŁOTA W LATACH 2020-2025

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ "PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE BIAŁE BŁOTA W LATACH 2020-2025.

Cel: 

Program ma na celu szczepienie dziewcząt w wieku 12 lat oraz edukację zdrowotną dziewcząt i chłopców.

Realizacja w 2022 r.:  

W ramach programu podjęto następujące działania:

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ "Program Polityki Zdrowotnej w zakresie walki z otyłością wśród uczniów klas I-VIII Szkół Podstawowych na terenie Gminy Białe Błota w latach 2020-2025"

Cel: 

Program ma na celu obniżenie skali występowania nadwagi i otyłości u dzieci w wieku szkolnym.

Program Polityki Zdrowotnej w zakresie walki z otyłością wśród uczniów klas I-VIII Szkół Podstawowych na terenie Gminy Białe Błota w latach 2020-2025.

Realizacja w 2022 r.:  

Realizowano Etap II Programu obejmujące działania multikomponentowe – edukacyjne, konsultacje w formie indywidualnej lub grupowej oraz komponent aktywności ruchowej dla dzieci (oraz ich rodziców/opiekunów) z rozpoznaną nadwagą lub/i otyłością polegające na: 

Otyłość II Etap (program 2021/2022) - wzięło udział 46 osób. Wykonano 154 działania specjalistyczne - konsultacje (lekarz pediatra, psycholog, dietetyk). Wykonano 228 działań specjalistycznych - ruchowych (specjalista od zajęć ruchowych).

Otyłość I Etap (program 2022/2023) - wykonano 68 pomiarów antropometrycznych.

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ "Program szczepień  profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Białe Błota w wieku powyżej 65 lat realizowany w latach 2020-2025"

Cel: 

Program ma na celu przeprowadzenie szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Białe Błota w wieku 65 lat i więcej. Szczepienia mają zapobiegać zachorowaniom na grypę oraz zapewnić ochronę przed powikłaniami pogrypowymi. 

Realizacja w 2022 r.:  

Szczepienia przeciwko wirusowi grypy  prowadzone były przez Centrum Medyczne IKAR - BOROWICZ Sp. j. w Białych Błotach. Zaszczepionych zostało 173 mieszkańców. 

W ramach programu podjęto następujące działania:

Program "Bezpłatne szczepienie przeciwko grypie".

Programy z obszaru ładu przestrzennego

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁE BŁOTA

Podstawa prawna: 

Studium zostało przyjęte na mocy Uchwały nr RGK.0007.56.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 maja 2016 r. 

Podjęto uchwałę nr RGK.0007.159.2022 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota.

Cel: 

Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w 2022 r.:  

Dokonano zmiany 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z kierunkami zagospodarowania przestrzennego zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Więcej na ten temat w zakładce Gospodarka i ład przestrzenny.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Białe Błota na lata 2021- 2024

Podstawa prawna: 

Uchwała nr RGK.0007.7.2022 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 stycznia 2022 r. 

Cel: 

Program jest podstawowym dokumentem dotyczącym zarządzania dziedzictwem kulturowym Gminy Białe Błota, a także elementem polityki samorządowej w części dotyczącej zabytków z terenu gminy. Odnosi się do zasobów własnych gminy, jak i tych, które stanowią własność innych podmiotów. Program ma charakter strategiczny, jego celem jest ochrona i opieka nad zabytkami, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako szansy na rozwój gminy oraz pobudzenie świadomości mieszkańców na temat dziedzictwa kulturowego.

Realizacja w 2022 r.:  

Dbano o zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez realizację bieżących prac porządkowych oraz prac remontowych na miejscach Pamięci Narodowej, cmentarzach ewangelickich.

Bieżąco rozpatrywano wnioski o wpisanie do Gminnej Ewidencji Zabytków i utrzymywano bieżący kontakt z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ponadto rozpatrywano możliwości pozyskania dotacji.

programy z obszaru Ochrony środowiska i transportu

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BIAŁE BŁOTA NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 - AKTUALIZACJA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BIAŁE BŁOTA.

Podstawa prawna: 

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr RGK.0007.98.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 czerwca 2019 r.

Cel: 

Niniejszy program, będący podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej, ma na celu poprawę stanu środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Podejmowane zadania mają zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.

Realizacja w 2022 r.:  

Prowadzono edukację ekologiczną dla mieszkańców, w tym szczególnie najmłodszych. Odbywały się interwencje i kontrole mieszkańców w zakresie ochrony środowiska (gospodarka odpadami, gospodarka nieczystościami ciekłymi). Likwidowano także dzikie wysypiska odpadów. Prowadzono działania na rzecz ustanawiania form ochrony przyrody. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2021-2030

Podstawa prawna: 

Uchwała nr RGK.0007.82.2022 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.09.2022 r. 

Cel: 

Niniejszy dokument wyznacza kierunki i działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podejmowane działania dotyczą przede wszystkim zadań związanych z transportem, oświetleniem ulicznym, budownictwem publicznym, gospodarką przestrzenną oraz produkcją energii elektrycznej i ciepła.

Realizacja w 2022 r.:  

Pozyskiwano środki zewnętrzne oraz prowadzono szeroko zakrojone działania mające na celu ograniczenie niskiej emisji. W Urzędzie Gminy prowadzono punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze".

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE" - punkt konsultacyjny

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

Podstawa prawna: 

Porozumienie w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze z WFOŚiGW w Toruniu.

Cel: 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. 

Realizacja w 2022 r.:  

Prowadzono Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, dzięki któremu wsparcie w wypełnianiu oraz złożeniu wniosków o dofinansowanie oraz rozliczeniu wniosków o płatność uzyskało wielu mieszkańców Gminy Białe Błota. 

W trakcie konsultacji beneficjenci przeprowadzani byli przez proces zakładania (rejestracji) konta i uzyskiwali pomoc przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność, udzielano również konsultacji telefonicznych o programie i możliwości dofinansowania. Informowano mieszkańców o kryteriach jakie trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie, w tym jakie dokumenty należy posiadać przy składaniu wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność.

Konsultanci uczestniczyli w festynach gminnych promując Program „Czyste powietrze”. Informacje dotyczące programu zamieszczane były regularnie również na stronie Urzędu Gminy Białe Błota. Beneficjenci byli przeprowadzani przez cały proces począwszy od zakładania konta na portalu Beneficjenta na stronie Wojewódzkiego Funduszu i Rejestracji aż do ostatniego etapu - złożenia wniosku o płatność i wypłatę tym samym środków.

Wg stanu na 31 grudnia 2022 r. złożono 764 wnioski o dofinansowanie, zawarto 721 umów i zrealizowano 492 przedsięwzięcia. Wypłacona kwota dotacji wyniosła 7.200.584,64 zł.

GMINNY PROGRAM "DOFINANSOWANIE DO WYMIANY OGRZEWANIA NA PROEKOLOGICZNE"

Podstawa prawna: 

Uchwała nr RGK.0007.57.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Uchwała nr RGK.0007.40.2022 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Cel: 

Gminny Program określa zasady dofinansowania stosowane przez gminę celem zachęcenia mieszkańców do wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne urządzenia grzewcze.

Realizacja w 2022 r.:  

Wypłacano dofinansowania jako refundację polegająca na jednorazowym zwrocie części kosztów poniesionych na inwestycje ograniczającą niską emisję, związaną ze zmianą sposobu ogrzewania, tj. wymianą nieekologicznych kotłów c.o. lub kotłów węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze, w wysokości 50% poniesionych kosztów nabycia ekologicznego urządzenia grzewczego, nie więcej jednak niż 3.000 zł.

Od czerwca 2022 r. nastąpiła zmiana w zakresie dofinansowania do wymiany źródeł ogrzewania. Rozpoczęto przyznawanie dotacji udzielanej jednorazowo i wynoszącej 50% jednak nie więcej niż 5.000,00 zł kosztów kwalifikowanych inwestycji tj. kosztów nabycia urządzeń ekologicznych zastępujących likwidowane źródło ogrzewania w lokalu lub budynku mieszkalnym zgłoszonym przez wnioskodawcę.

Od 2011 r. do końca 2022 r. Urząd Gminy Białe Błota wypłacił dofinansowanie na łączną kwotę 2.787.535,69 zł, obejmującą 1.031 rozpatrzonych wniosków. 

W roku 2022 do Urzędu Gminy Białe Błota wpływały wnioski na dofinansowanie do zmiany ogrzewania na ekologiczne, obejmujące zarówno refundację – opartą na uchwale z dnia 26 czerwca 2018 r. nr RGK.0007.57.2018 Rady Gminy Białe Błota, a także o uchwałę – opartą na dotacji, pochodzącą z dnia 31 maja 2022 r. nr RGK.0007.40.2022 Rady Gminy Białe Błota:

Łącznie rozpatrzonych pozytywnie zostało 210 wniosków na łączną kwotę 731.845.80 zł.

PLAN zrównoważonej mobilności miejskiej dla bydgoskiego obszaru funkcjonalnego

Podstawa prawna: 

Gmina jako jst tworząca Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz, zgodnie z uchwałą Nr RGK.0007.43.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.04.2021 r. w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF) - bierze czynny udział w pracach związanych z przygotowaniem tego Planu.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Cel: 

Niniejszy Plan ma na celu stworzenie miejskiego systemu transportu poprzez zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwią dostęp do kluczowych celów podróży i usług, poprawę stanu bezpieczeństwa oraz poprawę wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów.

Realizacja w 2022 r.:  

W 2022 r. przygotowywano projekt planu transportowego - został on przedstawiony w celu przedłożenia konsultacjom społecznym z mieszkańcami w 2023 r.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Białe Błota na lata 2020-2032

Podstawa prawna: 

Uchwała nr RGK.0007.34.2021 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2021 r.

Cel: 

Niniejszy program ma na celu zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy w perspektywie czasowej do 2032 r.

Realizacja w 2022 r.:  

W 2022 r. poddano utylizacji 58,780 Mg wyrobów zawierających azbest . Łączna wartość przedmiotu zamówienia wyniosła 27.003,60 zł.  W dniu 8.12.2022 r. otrzymano dotację  w ramach zawartej z WFOŚiGW umowy w kwocie 10.801,44 zł.

programy z obszaru Gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ wodociągowych i urządzeń KANALIZACYJNYCH NA OKRES OD 1.07.2020 DO 21.12.2023 R.

Podstawa prawna: 

Uchwała nr RGK.0007.33.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 czerwca 2020 r.

Cel: 

W ramach sporządzonego dokumentu określono planowane inwestycje i poziom nakładów planowanych na ich realizację, uzasadnienie konieczności ich realizacji oraz określenie zakresów rzeczowych prac nakładów finansowych na planowane prace.

Realizacja w 2022 r.:  

Plan zastąpiono nowym planem tj. Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2025 r.

Miała miejsce budowa głównych przewodów wodociągowych na terenie gminy Białe Błota oraz rozbudowa i przebudowa głównej przepompowni ścieków (GPŚ) i obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków w m. Białe Błota Etap I. Więcej na ten temat w zakładce Infrastruktura i gospodarka komunalna.

ROCZNY PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA

Podstawa prawna: 

Uchwała nr RGK.0007.25.2022 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2022 r. 

Cel: 

Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim. Zadaniem programu jest także wyłapywanie zwierząt i doprowadzenie ich do schroniska oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.

Realizacja w 2022 r.:                                                      

Wykonywano zadania bieżące wynikające z Planu: