Inwestycje 

Wartość wykonanych wydatków majątkowych
w 2022 r.

44 459 572
+25,58%
do roku 2021

Główne kierunki inwestycyjne Gminy Białe Błota w 2022 r.

86% wydatków inwestycyjnych Gminy Białe Błota w 2022 r. skumulowanych zostało w zaledwie dwóch obszarach: transport i łączności oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Poniżej przedstawiono wykaz zadań realizowanych przez gminę w 2022 r. w ww. obszarach z uwzględnieniem wykonanych kwot. Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2022 r.

BUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY

Budowa i przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Łochowicach

Wybudowano kolejny odcinek ścieżki rowerowej w Łochowicach.  W projekcie nowej ścieżki pieszo- rowerowej ujęto budowę nawierzchni asfaltowej, długości 925 m oraz szerokości 3- 3,5 m. W harmonogramie prac uwzględniono również wybudowanie indywidualnych zjazdów do sąsiadujących posesji, razem z budową odwodnienia nawierzchni ścieżki. W dniu 08.12.2022 r. dokonano odbioru inwestycji. Realizacja projektu okazała się możliwa, dzięki pozyskanemu przez Gminę Białe Błota unijnemu dofinansowaniu w ramach obecnej perspektywy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Z tego źródła pochodzi kwota 982.000 zł pokrywając około 35% kosztów przedsięwzięcia o wartości ogółem 2.788.043,89 zł brutto. Oprócz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, nowa ścieżka rowerowa przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowości gminy, jeszcze bardziej otwartej dla rowerzystów. 


Całkowita wartość inwestycji: 2.788.043,89  zł (w tym wartość robót: 2.773.013,29 zł)

Zdjęcie ścieżki pieszo-rowerowej.

Projekt budowy ulicy Orzechowej w Zielonce

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Orzechowej w Zielonce wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę powyższej ulicy. W ramach zadania projektuje się drogę o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,5m wraz z chodnikiem o szerokości 2m. Odwodnienie jezdni zaprojektowano częściowo do kanalizacji deszczowej i częściowo do rowów odparowujących.

Wartość wykonania: 107.502,00 zł (wydatek niewygasający z upływem roku 2022) - kontynuacja inwestycji w 2023 r.

Budowa ulicy Literackiej w Białych Błotach

Inwestycja obejmowała wykonanie pieszo-jezdni z kostki betonowej o długości ok 345 m. W ramach zadania została zrealizowana również budowa kanalizacji deszczowej oraz zjazdy do przyległych posesji i chodniki do furtek. W dniu 20.07.2022r. dokonano odbioru inwestycji. 


Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 348.168,00 zł


Całkowita wartość inwestycji wyniosła 903.179,65 zł brutto (w tym wartość robót 888.535,27 zł). Zadanie realizowano w latach 2021-2022.

Wartość wykonania: 803.242,65 zł

Budowa ul. Borowikowej w Zielonce – etap 1 (od wiaduktu do ul. Maślakowej)

Staraniem Gminy Białe Błota wybudowano i przekazano do użytku 200-metrowy odcinek ulicy Borowikowej w Zielonce. Prace objęły budowę nowej nawierzchni od wiaduktu do ul. Maślakowej. Na przebudowanym odcinku Borowikowej kierowcy korzystają z nowej jezdni, wykonanej w technologii betonu asfaltowego. Wytyczono też skrzyżowania i zjazdy w stronę lasu, a także indywidualne dojazdy do sąsiadujących z drogą posesji. Ta część inwestycji kosztowała  847.048,40 zł brutto. Wszystkie prace poprzedziła drobiazgowa inwentaryzacja przyrodnicza terenów leśnych. Odbioru wykonanych robót dokonano 20 maja 2022 r. II etap inwestycji został ujęty na liście podstawowej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na budowę kolejnego odcinka o od km 0+ 220 do km 0+ 992,2  o całkowitej wartości ponad 2,5 mln zł, Gmina Białe Błota otrzyma dofinansowanie w wysokości ok. 1,2 mln zł. Dzięki finansowemu zabezpieczeniu możliwa jest kontynuacja prac po zakończeniu pierwszego etapu budowy ul. Borowikowej.


Całkowita wartość inwestycji: 865.252,40 zł (w tym wartość robót 847.048,40 zł)

Budowa ulicy Okopowej w Łochowie

Nowa nawierzchnia na ulicy Okopowej w Łochowie poprawiła znacznie komfort oraz bezpieczeństwo kierowców i pieszych, ułatwiając również codzienne dojazdy do Gminnego Żłobka „U Misia”. W ramach zrealizowanych prac ułożono nawierzchnię z kostki betonowej w formie pieszo-jezdni o łącznej długości 451 m i szerokości 5 m, razem z budową kanalizacji deszczowej. Bezpieczeństwo pieszych poprawiają ułożone progi spowalniające.  W ramach przebudowy ul. Okopowej zadbano również o wykonanie zjazdów na sąsiadujące posesje, a także dojścia do furtek. Wpływ na estetykę otoczenia mają także trawniki zaprojektowane przy drodze. Ważną częścią inwestycji stanowi też odcinek kanalizacji sanitarnej o długości ok. 200 m, poprowadzony od ul. Czereśniowej. Wybudowano również sieć kanalizacji deszczowej w części ulic Czereśniowej, Leszczynowej i Pagórek. Całkowita wartość wszystkich prac  wyniosła 4.058.086,77 zł brutto.  W dniu 24.10.2022 r. dokonano odbioru inwestycji.


Całkowita wartość inwestycji wyniosła 4.058.086,77 zł brutto. Zadanie realizowano w latach 2021-2022.


Wartość wykonania: 3.793.111,94 zł 

Zdjęcie progów zwalniających.

Budowa ul. Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim

Ulica Kwiatowa zyskała nową nawierzchnię, na odcinku 457 metrów ułożoną z betonu asfaltowego. Kolejny, 177- metrowy odcinek ulicy tworzy już nawierzchnia z kostki betonowej. Jej szerokość po przebudowie wynosi 6 metrów na całym odcinku. W harmonogramie prac ujęto również budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Do dyspozycji mieszkańców jest także wygodny chodnik z kostki betonowej, czytelnie oznaczone miejsca do parkowania oraz zjazdy do sąsiadujących posesji. Dla poprawy bezpieczeństwa zainstalowano progi spowalniające. Część ulicy o nawierzchni z kostki betonowej została objęta strefą zamieszkania, o czym informuje kierowców stosowne oznakowanie. Koszt inwestycji wyniósł ponad 2,7 mln zł brutto. Ulica Kwiatowa z nową, wygodną nawierzchnią, obok dojazdu do pobliskiego węzła z drogami ekspresowymi, umożliwia również skomunikowanie z odcinkami tzw. dróg serwisowych. W dniu 01.09.2022 r. dokonano odbioru inwestycji. 


Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2.806.529,25 zł brutto. Zadanie realizowano w latach 2021-2022.


Wartość wykonania: 2.602.933,64 zł 

Zdjęcie drogi asfaltowej.

Budowa ulicy Zabytkowej od kościoła do Cichej w Przyłękach

Zadanie polegało na przebudowie jezdni o szerokości 6m o nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 0+360 do km 1+040, budowie ciągu pieszo rowerowego  o szerokości 2,5 m  z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym. Ponadto w ramach zadania zostały wykonane zjazdy indywidualne do przyległych posesji, oświetlenie drogowe oraz kanalizacja deszczowa. W dniu 22.07.2022 r. dokonano odbioru inwestycji.


Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2.684.727,10 zł brutto. Zadanie realizowano w latach 2021-2022.


Wartość wykonania: 2.330.393,01 zł

Budowa zatok autobusowych na terenie Gminy Białe Błota

Zadanie obejmowało budowę zatok autobusowych z wykonaniem przejść wraz z ich doświetleniem przy drodze dojazdowej DD18 w miejscowościach Białe Błota i Lipniki. W dniu 22.12.2022 r. dokonano odbioru inwestycji.

Całkowita wartość inwestycji: 639.250,68 zł (w tym wartość robót 617.233,68 zł)

W obszarze budowy dróg lokalnych w 2022r. zadania realizowano ponadto w następujących obszarach:


oraz:

oraz:

Inwestycje w infrastrukturę wodociągową

Modernizacja głównej przepompowni ścieków i obiektów mechanicznego oczyszczania ścieków w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim 

Zadanie obejmowało rozbiórki obiektów po nieczynnej oczyszczalni ścieków oraz budowę budynku Stacji Mechanicznego Oczyszczania Ścieków wraz z wyposażeniem, biofiltrem oraz przepompownią wód technologicznych. Całości dopełniają urządzenia sterowania i kontroli procesem przyjmowania, filtracji a także odprowadzania ścieków. Ponadto w ramach prowadzonych prac wykonano remont komory wytłumienia oraz budowę sieci zewnętrznych. W dniu 30.11.2022 r. dokonano odbioru inwestycji.

Ta część przedsięwzięcia, dzięki staraniom gminy otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o wartości 3,8 mln zł. Resztę kosztów pokryły wydatki z gminnego budżetu. Dotację gmina otrzymała w grudniu 2020 r. 

Projekt realizowany przy ul. Przemysłowej w Białych Błotach  jest częścią największej w skali gminy rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Zmodernizowana i przebudowana infrastruktura ma zapewnić gminie samowystarczalność w zakresie gospodarki wodno- ściekowej, która już w nieodległej przyszłości stanie się faktem. 

Realizowany obecnie drugi etap modernizacji obiektów dawnej oczyszczalni przy ul. Przemysłowej otrzymał również finansowe wsparcie - tym razem z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Kwotę ponad 10,25 mln zł dotacji przyznano w listopadzie 2021 r. 

Całkowita wartość inwestycji: 7.946.622,27 zł (w tym wartość robót 7.787.169,83 zł brutto)

Inwestycje w gospodarkę komunalną oraz ochronę środowiskA

Zakup pojazdu asenizacyjnego dla Gminy Białe Błota – specjalistyczny samochód do czyszczenia kanalizacji 

Specjalistyczny pojazd typu WOMA do czyszczenia kanalizacji sanitarnej odebrała Gmina Białe Błota. Wyposażony w sprzęt do czyszczenia i udrażniania przewodów kanalizacyjnych, przyczyni się do usprawnienia prac, związanych z utrzymaniem blisko 100 km sieci, obsługiwanej przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. Spółka już od pewnego czasu podejmowała starania o nabycie specjalistycznego wozu. Jego zakup okazał się możliwy jeszcze przed końcem roku, dzięki dotacji z rezerwy budżetu państwa. Kwota ponad 1,8 mln zł została przekazana gminie za pośrednictwem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. Przyznana dotacja pokrywa 80 proc. kosztów zakupu. Pozostałą część w ramach wkładu własnego zapewniła gmina. Wartość umowy kupna pojazdu wyniosła 2.138.970,00 zł. Do dyspozycji użytkowników są  sprawdzone rozwiązania technologiczne, które umożliwiają bezinwazyjne, szybkie i sprawne czyszczenie, przegląd oraz konserwację systemów kanalizacyjnych. Producent zadbał również o ergonomię kierowcy i załogi, zapewniając wygodną oraz przestrzenną kabinę z intuicyjnymi urządzeniami sterowania i kontroli. Ergonomię pojazdu przetestowano już „na gruncie” podczas formalnego odbioru auta, które  rozpoczęło już pracę na terenie gminy.


Całkowita wartość inwestycji: 2.161.161,50 zł

Zdjęcie przedstawia specjalistyczne auto do czyszczenia kanalizacji sanitarnej.

Zakup ciągnika na potrzeby Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami

Staraniem Gminy Białe Błota dokonano zakupu ciągnika rolniczego dla Referatu Dróg i Gospodarki Odpadami. Ciągnik będzie wykonywał prace związane z utrzymaniem dróg utwardzonych i gruntowych na terenie gminy, przyczyniając się do zwiększenia wydajności prac, zwłaszcza przy remoncie i utrzymaniu dróg gruntowych. 


Całkowita wartość inwestycji: 299.989,62


W obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2022 r. realizowano ponadto następujące zadania:


inwestycje w obszarze Działalności usługowej

Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną w Białych Błotach 

Komunalny cmentarz w Białych Błotach zyskał nową infrastrukturę. Parkowanie na trawie przeszło już do historii, po wybudowaniu nowych miejsc postojowych. Sama nekropolia otrzymała też estetyczne ogrodzenie. Oprócz montażu ogrodzenia, wykonawca wybudował parking na 31 miejsc postojowych, w tym dwóch dla osób z niepełnosprawnościami. Zadbano także o drogi manewrowe, chodniki oraz dojścia do furtek i wjazd w stronę cmentarza, a także do sąsiadującej z nekropolią przepompowni wody. Nad całością czuwa system monitoringu.

Obok wygody i większej dostępności, nowy parking z drogami dojazdowymi zapewni także większe bezpieczeństwo odwiedzającym.


Koszt wszystkich prac wyniósł 1.586.795,72 zł brutto. W dniu 12.04.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.


Wartość wykonania: 681.349,15 zł

inwestycje w kulturę

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach

Nowy budynek Gminnego Centrum Kultury został przekazany do użytku  przez Gminę Białe Błota. Wykonawca potrzebował niespełna roku na wybudowanie od podstaw parterowej siedziby GCK. Inwestycję rozpoczęto 19 lipca 2021 r. Projekt znany pod nazwą jako „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białych Błotach o nową siedzibę Gminnego Centrum Kultury” uzyskał  dofinansowanie, przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 990.644,32 zł. Zaprojektowano jednokondygnacyjny budynek niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. W budynku przewidziano następujące pomieszczenia: pokój prac merytorycznych, dwie sale dydaktyczne, pokój socjalny, bibliotekę, gabinet dyrektora, trzy pomieszczenia gospodarcze, szatnię, kotłownię oraz WC (damskie, męskie i dla niepełnosprawnych). W ramach inwestycji został wykonany nowoczesny obiekt, spełniający wysokie standardy infrastrukturalne, wyposażony w instalację wentylacji mechanicznej, klimatyzację oraz instalacje: audio-wizualną, sygnalizacji włamania i monitoring. Budynek umożliwia w pełni realizację zadań w ramach działalności statutowej Gminnego Centrum Kultury, a także poszerzy dotychczasowe możliwości organizacji imprez, spektakli oraz innych przedsięwzięć w zakresie kultury. Łączna powierzchnia nowej siedziby GCK wynosi 444 mkw. 

Łączna wartość robót budowlanych to  3.707.026,42 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

Wartość wykonania: 1.730.195,05 zł

Budynek Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach.

inwestycje w oświatę

W obszarze oświaty w 2022 r. zrealizowano ponadto następujące zadania:


Inwestycje w kulturę fizyczną


Wśród inwestycji sportowych w 2022 r. realizowano zadania w następujących obszarach:

inwestycje w obszarze gospodarki mieszkaniowej


W obszarze gospodarki mieszkaniowej w 2022 r. zrealizowano następujące zadania:


Pozostałe inwestycjeWśród pozostałych inwestycji w 2022 r. realizowano zadania w następujących obszarach: