INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą, GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ i MIESZKANIOWĄ

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Białych Błot. Do najważniejszych z nich należą:Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym politykom, programom i strategiom.

WODA I ŚCIEKI

1 040 tys.

m3 sprzedanej wody 

pitnej dla mieszkańców

13,0 km

nowej sieci 

wodociągowej

288 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

98,9%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

301 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

0,89 km

nowej sieci

kanalizacyjnej sanitarnej

74 szt.

nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej

38,9%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej sanitarnej

Zadania z zakresu gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej na obszarze gminy Białe Błota realizuje Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach.  Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zakładał w 2022 r. budowę sieci wodociągowych, projekty sieci wodociągowych i budowę /modernizację urządzeń wodno-kanalizacyjnych. 


Łącznie wybudowano około 2,8 km sieci wodociągowej. Zlecono zaprojektowanie 10 sieci wodociągowych.  Dodatkowo, w ramach zadania pn. ,,Budowa głównych przewodów wodociągowych magistralnych do Łochowa i do Przyłęk” wybudowano 8,5 km sieci wodociągowej. Inwestycje strategiczne realizowane przez spółkę mają charakter zadań wieloletnich (2018-2023).  W 2022 r. zrealizowano zadanie pn. ,,Budowa głównych przewodów wodociągowych magistralnych do Łochowa i do Przyłęk”. Pozostałe zadania znajdują się w realizacji. 


Inwestycje strategiczne realizowane w roku 2022:


Budowa/modernizacja urządzeń wodociągowych w roku 2022:


Zestawienie wybudowanych sieci wodociągowych w roku 2022:


Zestawienie opracowanej dokumentacji projektowej w roku 2022:


W zakresie gospodarki kanalizacyjnej szereg zadań inwestycyjnych wykonano również w 2022 r. finansując je z budżetu Gminy Białe Błota. W ramach podjętych działań należy wskazać na następujące zadania:


Szczegółowe informacje na temat zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej przedstawiono w obszarze Inwestycje.

ODPADY KOMUNALNE

wydatki na gospodarkę odpadami w 2022 r.

9 127 777

+53,98%

do roku 2021

Bilansowanie systemu w 2022 r.

W 2022 r. na terenie Gminy Białe Błota obowiązywały stawki za odbiór odpadów komunalnych w wysokości:


W 2022 r. wydatki ponoszone na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były wyższe o 731.429,60 zł od wysokości osiąganych dochodów. Wskazać przy tym należy, że planowany deficyt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Białe Błota wynosił 2.037.388,46 zł, co oznacza że rzeczywiście wykonana luka finansowa w systemie jest niższa o 1.305.958,86 zł.

12 422

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych (tony)

0,54

Masa odebranych odpadów komunalnych na mieszkańca (w tonach)

6 132

Łączna masa odebranych odpadów

niesegregowanych (tony)

Struktura zebranych odpadów w 2022 r.

6 290

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów segregowanych (tony)

5 927

Łączna masa odebranych odpadów

segregowanych z nieruchomości (tony)

363

Łączna masa odpadów

segregowanych dostarczonych 

do PSZOK (tony)

TRANSPORT PUBLICZNY

wydatki na transport i łączność w 2022 r.

31 565 506

+64,05%

do roku 2021

Transport i łączność w 2022 r. były drugim najbardziej wydatkotwórczym obszarem funkcjonowania Gminy. Łączne wydatki poniesione w tym obszarze w 2022 r. przez Gminę wyniosły 31.565.505,72 zł, co stanowiło 15,62% ogólnej kwoty wydatków Gminy. Blisko 30% wydatków na transport i łączność stanowiły wydatki bieżące, w tym głównie rekompensata z tytułu usług transportu zbiorowego (4,4 mln zł) oraz wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg (5,0 mln zł). Pozostałe wydatki objęły działania inwestycyjne w obszarze dróg, ulic i chodników, które szczegółowo przedstawiono w zakładce Inwestycje.

Struktura wydatków na transport i łączność w 2022 r.

5

Liczba linii 

autobusowych

0,4

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

2,03

Długość wyremontowanych i wybudowanych 

chodników (w km)

120

Liczba przystanków
autobusowych

5,89

Długość nowo wybudowanych

 dróg gminnych (w km)

0,68

Długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych (w km)

Ulica Jaworowa w Zielonce.

Ulica Jaworowa w Zielonce

Ulica Wycieczkowa w Łochowie.

Ulica Wycieczkowa w Łochowie

gospodarka mieszkaniowa

wydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2022 r.

636 325

-85,39%

do roku 2021

Wydatki poniesione w obszarze gospodarki mieszkaniowej w 2022 r. w stosunku do roku poprzedniego wykonano na poziomie niższym o ok. 3,7 mln zł. Łączne wydatki poniesione w tym obszarze w 2022 r. przez Gminę wyniosły 636.624,59 zł, co stanowiło 0,31% ogólnej kwoty wydatków Gminy. Ponad 79% wydatków na gospodarkę mieszkaniową stanowiły wydatki bieżące, w tym głównie wypłaty odszkodowań za przejęte grunty (251 tys. zł) oraz opłaty za administrowanie i czynsze w mieszkaniowym zasobie gminy.

Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej na obszarze gminy Białe Błota realizuje Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach, który realizuje znaczącą część wydatków mieszkaniowych.  Liczba lokali pozostających w zasobach komunalnych i w zarządzie ZWiUK Sp. z o.o. w Białych Błotach w 2022 r. wynosiła:

W roku 2022 nie przeprowadzono sprzedaży żadnego lokalu mieszkalnego. Przeprowadzone zostały następujące remonty: 

W roku 2022 nie przeprowadzono żadnej zamiany lokali mieszkalnych.

48

Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych w 2022 r.

0

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2022 r.

2

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2022 r.

15

Liczba wynajmowanych
lokali socjalnych w 2022 r.

0

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2022 r.

0

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2022 r.

0,9

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

4,1

Zasób gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2022 r. (ha)

0

Zasób uzbrojonych gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2022 r. (ha)


Lokale mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota w 2022 r.