GOSPODARKA i ład przestrzenny

LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2022 r.:

1 937

-1,52%

do roku 2021

3 393

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

424

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

213

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGON

Podatki dla przedsiębiorców w 2021 r.

Utrzymywanie niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na terenie Gminy Białe Błota stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego gminy. Stawki podatku od środków transportowych zachowano na tym samym, niskim poziomie (połowa wartości stawki maksymalnej). Nieznacznie (ok. 3 %) podniesiono podatki od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Potwierdzają to chociażby dane o liczbie podmiotów wpisanych w 2022 r. do rejestru REGON, w którym kolejny raz nastąpił duży przyrost zarejestrowanych podmiotów (+5%). Wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju.

W 2022 r. wysokość wpływów z podatków PIT i CIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.937,23 zł, podczas gdy w 2021 r. było to 1.967,12 zł.

Wsparcie inwestorów i przedsiębiorców lokalnych

Atutami Gminy Białe Błota dla inwestorów są:

Do współpracy z inwestorami i przedsiębiorcami na terenie Gminy Białe Błota w ramach urzędu utworzono Punkt Obsługi Inwestora.

W ramach współpracy z inwestorami i przedsiębiorcami prowadzącymi lub planującymi prowadzenie działalności na terenie gminy, na indywidualne wnioski organizowano spotkania z przedstawicielami tych podmiotów oraz instytucji. Pracownicy Urzędu Gminy Białe Błota wspierają inwestorów poprzez udzielanie informacji  o możliwości podjęcia działalności i jej rozwoju mając na uwadze Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. 

Punkt Obsługi Inwestora

Punkt Obsługi Inwestora w 2022 r., oprócz działalności bieżącej, podejmował następujące działania:

Certyfikat wdrożenia standardów obsługi inwestora

W 2022 r. Gmina Białe Błota uzyskała certyfikat potwierdzający wdrożenie standardów obsługi inwestora w ramach projektu "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego".

Projekt realizowany był  od 1 grudnia 2019 r. do 31 lipca 2022 r.

Certyfikat wdrożenia standardów obsługi inwestora.

Centrum magazynowo-logistyczne w Lisim Ogonie

Wzniesiony przez Panattoni Europe obiekt o łącznej powierzchni 43 tys. m2 zostanie wynajęty przez centrum dystrybucji sieci sklepów ALDI.

Centrum produkcyjno-magazynowo-usługowe z częścią biurową wybudowano w rejonie ulic Wiejskiej i Wyczynowej. Obiekt będzie pełnił funkcje magazynowo-dystrybucyjne i zapewni zaopatrzenie sieci sklepów w północnej części kraju. Nowy magazyn wzniesiony przez Grupę Panattoni spełnia wysokie normy przewidziane dla technologii budownictwa zgodnie ze standardami ekologii i ochrony środowiska. Budynek jest wyposażony m.in. w instalację fotowoltaiczną o mocy do 500 kW. Magazyn posiada całkowitą powierzchnię 43 tys. mkw. Budowa obiektu trwała 9 miesięcy.

Jej integralną część stanowi również inwestycja w sąsiadującą z halami infrastrukturę. Grupa Panattoni, w ramach umowy zawartej z Gminą Białe Błota, wybudowała odcinek należącej do gminy ulicy Wiejskiej, o długości ok. 400 metrów. Obok nowej jezdni ułożona również została ścieżka pieszo-rowerowa, wybudowano także nowe oświetlenie. Koszty budowy poniósł inwestor centrum dystrybucyjno-logistycznego. 

W ramach II etapu zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową. Powstanie rondo u zbiegu ulic Wiejskiej i Potulickiej w Lisim Ogonie. Inwestycja będzie realizowana przez Gminę Białe Błota, przy współfinansowaniu z budżetu Powiatu Bydgoskiego oraz Panattoni. Rondo zapewniające dogodne skomunikowanie z obiektami nowego centrum, poprawi też znacznie bezpieczeństwo kierowców na odcinku biegnącej przez gminę drogi powiatowej.

Wizualizacja kompleksu. Fot. Panattoni.

Wizualizacja kompleksu. Fot. Panattoni

pomorska specjalna strefa ekonomiczna

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. oferuje przedsiębiorcom działającym, bądź planującym rozpocząć działalność na terenie gminy, pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) oraz kompleksową obsługę inwestycyjną. Intensywność pomocy waha się od 40% do 60% wydatków kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz regionu inwestycji.

Strefa jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji, czyli ustawowego instrumentu wsparcia dla firm planujących nowe inwestycje. Jednym z jej kluczowych zadań jest przyznawanie ulgi podatkowej na okres od 12 do 15 lat. Pomoc udzielana jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług, niezależnie od wielkości firmy oraz jej lokalizacji.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Gminy.  

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

zarządzanie przestrzenią

Odpowiednie zarządzanie przestrzenią w gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty i bezpośrednie przełożenie na inne sfery funkcjonowania gminy

Nowe plany miejscowe pozwalają zabezpieczyć sposób zagospodarowania niezabudowanych jeszcze terenów. W Gminie Białe Błota mała część powierzchni objęta jest MPZP. Jest to jednak  m.in. powiązane z pokryciem blisko 1/3 powierzchni gminy obszarami chronionymi. 

Brak MPZP dla pozostałej części terenu gminy prowadzi do dużej liczby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy. W 2022 r. było ich 455. Ponadto wydano 64 decyzje ICP.

Z tego względu w 2022 r. podejmowane były działania celem przeprowadzenia procedur niezbędnych do objęcia kolejnych terenów miejscowymi planami. Dla 7 MPZP przystąpiono do ich zmiany lub sporządzenia. Łącznie wg stanu na dzień 31.12.2022 r. Gmina była w trakcie opracowywania 30 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W 2022 r. podjęto uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

75

Liczba MPZP 

obowiązujących

2

Liczba planów 

zmienionych

1 241,81

Powierzchnia objęta 

MPZP (ha)

10,16 %

Powierzchnia Gminy 

objęta MPZP

MPZP na obszarze gminy

MPZP na obszarze gminy.

Komisja Urbanistyczna

Zarządzeniem Nr 88/2022 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 18 sierpnia 2022 roku została powołana Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektonicznej jako organ doradczy w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

E-mapa (iGeoPlan, iGeoDecyzje, iRMK)

W związku z koniecznością realizacji zadań wynikających z Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej na publikację metadanych dla studium i planów zagospodarowania przestrzennego niniejszym wdrożono moduł iGeoPlan rozbudowujący funkcjonujący już system eGmina realizujący funkcjonalność wypisów i wyrysów z planów oraz prowadzenie w środowisku mapowym.

Wdrożenie obejmowało m.in. wektoryzację obowiązujących planów miejscowych, publikację rastrową studium oraz stworzenie metadanych, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej i publikację opracowanych danych i metadanych w portalu mapowym eGmina.

Ponadto wdrożono moduł iGeoDecyzje służący do publikacji i prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego h w portalu mapowym eGmina.

E-mapa - Gmina Białe Błota.

W związku z coraz szerszym wykorzystywaniem informacji przestrzennej w codziennej pracy administracji gmina zakupiła oprogramowanie iRMK (Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego) – także uzupełniający funkcjonujący System Informacji Przestrzennej Gminy Białe Błota. Oprogramowanie służy do kompleksowego zarządzania zasobem nieruchomości (gruntów, budynków i lokali) gminnych, w tym nieruchomościami oddanymi w wieczyste użytkowanie. Oprócz typowych funkcjonalności związanych z prowadzeniem rejestru, naliczaniem opłat czy generowaniem raportów, aplikacja umożliwia zintegrowaną prezentację graficzną nieruchomości na tle popularnych serwisów mapowych np. Google Maps czy też dostępnych usług sieciowych WMS zawierających m.in. aktualną treść ewidencji gruntów i budynków oraz ortofotomapę. 

Z danych dotyczących mienia komunalnego oprogramowanie automatycznie udostępnia usługę sieciową WMS, która może być wykorzystywana do prezentacji mienia w innych serwisach gminnych. Jedną z ważniejszych funkcjonalności jest również automatyczna publikacja oferty inwestycyjnej, która pozwala na atrakcyjną prezentację nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na tle różnorodnych danych przestrzennych.

TERENY ZIELONE

156,22

Powierzchnia gminnych gruntów leśnych (ha)

3 798,33

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

100

Krzewy posadzone w 2022 r.

Zdjęcie przedstawia osoby sadzące nowe drzewka.
Zdjęcie Wójta Gminy Białe Błota sadzącego drzewko.
Zdjęcie przedstawia park.
Zdjęcie grupowe osób przy nowo posadzonym drzewku.

Europejski Dzień Sąsiada

W ramach Europejskiego Dnia Sąsiada gminy Białe Błota i Sicienko zorganizowały kameralną uroczystość w Pszczelim Zakątku, który jest miejscem rekreacji przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach. W uroczystości wzięli udział liczni samorządowcy obu gmin, a symbolem wzajemnej przyjaźni było posadzenie drzewka - klonu. Warto dodać, że Pszczeli Zakątek nadał odpowiedni klimat dla sąsiedzkiej uroczystości, którą zorganizowano.

Śmieci mniej- Ziemi lżej

Konkurs "Śmieci mniej - Ziemi lżej", miał na celu ukazanie tego jak odpadom można nadać drugie życie. 

W konkursie wpłynęło blisko 40 prac o bardzo szerokim zakresie tematycznym. Konkurs odbywał się w 3 kategoriach wiekowych: przedszkolaki, klasy 1-3, oraz klasy 4-8. Konkurs odbył się pod patronatem Wójta Gminy Białe Błota, a został zorganizowany przez Referat Ochrony Środowiska.

Zdjecie przedstawia makietę Urzędu Gminy Białe Błota.
Zdjęcie makiety.

Oddaj elektrośmieci i odbierz sadzonkę krzewów ozdobnych

W dniach 18-19 oraz 25-26 listopada we współpracy z Lasami państwowymi Nadleśnictwem Bydgoszcz odbyła się akcja ekologiczna "Oddaj elektrośmieci i odbierz sadzonkę krzewów ozdobnych". W ramach akcji przygotowano 100 sztuk sadzonek dla mieszkańców. Akcja cieszyła się szerokim zainteresowaniem.

Lasy społecznie użyteczne - rozpoczęto wyznaczanie obszarów na terenie gminy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Lasami Państwowymi wprowadziło kategorię tzw. lasów o zwiększonej funkcji społecznej, obejmującą lasy miejskie, podmiejskie, intensywnie użytkowane rekreacyjnie oraz tereny leśne w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków wypoczynkowych. Nowa kategoria dotyczy też lasów w strefach „A” i „B” miejscowości uzdrowiskowych. 

Powołany zespół zajmuje się wyznaczeniem obszarów leśnych pełniących funkcje społeczne. W skład zespołu ze strony Gminy  wchodzą pracownicy urzędu oraz radni.

W ramach konsultacji zespół przedstawił Nadleśnictwu Bydgoszcz swoje propozycje obszarów, które mogłyby pełnić rolę lasów o zwiększonej funkcji społecznej. Jednym z celów prac zespołu była również wymiana informacji o lasach i wzajemnych potrzebach, w kontekście potrzeb mieszkańców. 

Zielony Punkt Kontrolny

W lesie między Białymi Błotami a osiedlem Miedzyń powstała arena do ćwiczenia biegów na orientację - Zielony Punkt Kontrolny. 

Od stycznia 2022 r. mieszkańcy mogą spróbować swoich sił w leśnej nawigacji z mapą. Tereny te są licznie odwiedzane przez mieszkańców, którzy szukają w lesie ukojenia i odpoczynku.

Arena ZPK Białe Błota to 4,5 km2 z pięknym terenem przeciętym rzeczką, ze ścieżką edukacyjną i atrakcyjnymi widokami. Teren rozciąga się od terenów za torami za szkółką leśną Nadleśnictwa Bydgoszcz aż do granic osiedla Miedzy w Bydgoszczy. Na wyznaczonym terenie jest usytuowanych 25 słupków – punktów kontrolnych z perforatorami.

Zielony Punkt Kontrolny - Białe Błota.

Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, wzorem lat ubiegłych, organizuje w 2022 r. kolejną XXIII edycję konkursu na „Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim”. Gmina Białe Błota przyłączyła się do Konkursu organizując etap gminny.

Oceny zgłoszonych ogrodów dokonała Komisja Konkursowa wyznaczona przez Wójta Gminy Białe Błota. Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska odwiedzili ogrody oraz wybrali ten najpiękniejszy. Zwyciężył ogród Państwa Bożeny Seweryn-Kowalskiej i Mieczysława Kowalskiego z Łochowa. Ogród, który zwyciężył w etapie gminnym został zakwalifikowany do drugiego etapu - powiatowego. W etapie powiatowym ogród z terenu gminy Białe Błota zajął 3 miejsce.

Wyróżnienia otrzymały ogrody:

Zdjęcie przedstawia ogród.
Zdjęcie przedstawia rośliny w  ogrodzie.
Zdjęcie ogrodu.
Zdjęcie przedstawia tereny zielone.

Gmina Białe Błota pochwalić się może Obszarem Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej obejmującym jedno z największych w Polsce pól wydmowych, które pokrywa najwyższe (67,2 - 67,5 m n.p.m.) terasy Pradoliny Wisły. Jest to chętnie odwiedzane miejsce zarówno przez mieszkańców gminy, jak i gości szukających wypoczynku na łonie natury. 

Tereny gminy obejmują również 23 pomniki przyrody oraz 3 Obszary Natura 2000. Jest to Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego - obszar specjalnej ochrony ptaków, Dolina Noteci - specjalny obszar ochrony siedlisk oraz Równina Szubińsko-Łabiszyńska - specjalny obszar ochrony siedlisk.

Gmina wspiera inicjatywy na rzecz terenów zielonych. Akcja sadzenia roślin „Zazieleńmy się!” przy kładce pieszo-rowerowej w Łochowie została zorganizowana przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu oraz Gminne Centrum Kultury. Wydarzenie skierowano do lokalnej społeczności. Mieszkańcy sami mieli możliwość sadzenia zieleni, ale przede wszystkim okazję do wspólnego integracyjnego spotkania.