SYSTEM OŚWIATOWY GMINY

realizowane Strategie i programy z obszaru oświaty 

Głównym zadaniem realizowanym w obszarze oświaty jest zapewnianie uczniom jak najlepszych warunków i możliwości do indywidualnego rozwoju oraz stałego pogłębiania wiedzy. Gmina Białe Błota wykonuje zadania w tym zakresie, realizując jednocześnie następujące programy:

Szczegółowe informacje znajdują się w części raportu dotyczącej Realizowanych polityk, programów i strategii.

OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY

1 167

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym


Wskaźnik określa liczbę dzieci z terenu gminy w wieku 3 -6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w placówkach na terenie gminy.

997 dzieci w poprzednim roku

92%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat w placówkach na terenie gminy w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku z terenu gminy.
82,13% w poprzednim roku

23,37

Średnia liczebność oddziałów szkolnych i przedszkolnych


Wskaźnik określa ilu uczniów/wychowanków przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy/przedszkolny w szkole podstawowej lub w przedszkolu (wg stanu na dzień 30.09.2022 r.) - w placówkach samorządowych.22,53 w poprzednim roku

2,65

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w szkole lub przedszkolu


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy/przedszkolny w szkole podstawowej lub w przedszkolu (wg stanu na dzień 30.09.2022 r.) - w placówkach samorządowych.

2,62 w poprzednim roku

2 615

Liczba dzieci w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa liczbę dzieci pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie gminy.
2 573 w poprzednim roku

98%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Białe Błota.87,46%  w poprzednim roku

8,78

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkole lub przedszkolu


Wskaźnik określa ilu uczniów/wychowanków przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej lub w przedszkolu (wg stanu na dzień 30.09.2022 r.) - w placówkach samorządowych.

8,60 w poprzednim roku

5,48

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.
6,73 w poprzednim roku

System oświatowy Gminy BIAŁE BŁOTA w 2022 r.

W roku szkolnym 2021/2022 Gmina Białe Błota prowadziła 3 szkoły podstawowe, 1 przedszkole gminne oraz 1 żłobek gminny w podziale na:


Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Białe Błota, zapewnia Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach.


Szczegółowy schemat organizacji jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela.

Organizacja szkół i przedszkola w 2022 r.

Liczba dzieci w szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobkach  w roku szkolnym 2021/2022 była najwyższa z dotychczasowych. Wynika to przede wszystkim z migracji nowych mieszkańców do miejscowości w Gminie Białe Błota. Powoduje to konieczność rozbudowy istniejącej bazy oświatowej w najbliższych latach.

Działania zmierzające do rozbudowy istniejącej bazy zostały podjęte i obejmowały zlecenie wykonania projektów:

W najbliższym czasie Gmina zamierza zlecić opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie.

Dodatkową grupę dzieci stanowili uczniowie z Ukrainy, którzy do Polski przybyli w połowie roku szkolnego, w związku z działaniami wojennymi na terytorium ich państwa. Średnio w okresie drugiego półrocza do szkół podstawowych na terenie gminy uczęszczało od 130 do 140 uczniów ukraińskich. W związku z tym, że większość z nich przypisana została do Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach – utworzono w niej aż 5 oddziałów przygotowawczych.

Kadra nauczycielska oraz pracownicy administracji i obsługi

467

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem w roku szkolnym 2021/2022

(stan na 30.09.2022 r.)

361

Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022

(stan na 30.09.2022 r.)


106

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 2021/2022

(stan na 30.09.2022 r.)

Kadra nauczycielska wg stopnia awansu zawodowego

Rok szkolny 2021/2022 był ostatnim rokiem obowiązywania dotychczasowego systemu awansu zawodowego nauczycieli. W lipcu i sierpniu 2022 r. wprowadzono nowe przepisy prawa, obowiązujące od 1 września 2022 r., na mocy których zostały zlikwidowane dwa stopnie awansu – nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Zastąpił je status nauczyciela początkującego.

realizacja zadań z zakresu oświaty na rzecz uczniów w 2022 r.

GMINNE PÓŁKOLONIE "Z PROFILAKTYKĄ NA TY"

Gminne półkolonie "Z profilaktyką na TY”, zorganizowane były we wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie Gminy, a także w świetlicach Gminnego Centrum Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Półkolonie odbywały się łącznie w dziesięciu sołectwach, a ogólna liczba dzieci które uczestniczyły w zorganizowanych turnusach to 730. Półkolonie były świetną okazją do spędzenia czasu wolnego, do wspólnych zabaw, integracji, a także doskonałą lekcją krajoznawstwa czy współczesnej technologii.

Warsztaty profilaktyczne, kulinarne i LEGO rozwijały kreatywność uczestników, a zaproponowane wycieczki do Biskupina czy Ciechocinka okazały się dla najmłodszych mieszkańców wspaniałą atrakcją.

Na pamiątkę wspólnie spędzonych chwil uczestnicy wrócili do domu z własnoręcznie ozdobioną koszulką lub ekotorbą. Każde dziecko otrzymało dyplom z rąk Wójta Gminy Białe Błota Dariusza Fundatora oraz zastępcy wójta Pawła Zuehlke.

Dowożenie uczniów do szkół gminnych w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do i ze szkoły, jeśli droga dziecka do szkoły, w której obwodzie dziecko zamieszkuje przekracza odległości wskazane w ust. 2 omawianego przepisu.


W roku szkolnym 2021/2022 dowożeniem objętych było 1.069 uczniów, co stanowiło blisko 41% ogółu dzieci uczęszczających do szkół samorządowych w Gminie Białe Błota. W roku ubiegłym dowożono 36% dzieci. Zgodnie z przewidywaniami w związku ze wzrostem ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych – wzrosła również liczba uczniów dojeżdżających. W najbliższych latach wciąż należy się spodziewać wzrostu liczby uczniów

objętych dowożeniem do szkół i placówek oświatowych. Na taką sytuację największy wpływ mają nowi mieszkańcy gminy, którzy najczęściej osiedlają się w miejscowościach ościennych.


W roku 2022 na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki oraz zwrot kosztów transportu dziecka niepełnosprawnego rodzicom lub opiekunom wydatkowano kwotę 1.665.473,16 zł.