BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2022 r.

171 605 665

-2,78%

do roku 2021

Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.

7 400

-4,93%

do roku 2021

6 977

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

423

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

1 860

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

104

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Białe Błota w 2022 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie niemal 42,1 mln zł, stanowiące 24,5% wszystkich dochodów gminy. W stosunku do roku poprzedniego wpływy gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o prawie 500 tys. zł. Drugim najważniejszym źródłem dochodów gminy w 2022 r. były wpływy z subwencji ogólnej. Wykonane na poziomie niemal 32,5 mln zł stanowiły 18,9% budżetu po stronie dochodowej. Trzecim ważnym źródłem dochodów gminy i jednocześnie najważniejszym źródłem tzw. dochodów własnych był podatek od nieruchomości, który wykonano na poziomie 22,4 mln zł (13,1% wpływów). Tym samym trzy najważniejsze źródła dochodów gminy zapewniały łącznie 56,5% wpływów. Istotnym źródłem dochodów własnych były również wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST (8,8 mln zł), które obejmowały głównie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2022 r.

Dochody Gminy Białe Błota w 2022 r.

Struktura dochodów Gminy Białe Błota w 2022 r.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.

202 094 718

+18,15%

do roku 2021

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.

8 715

+15,53%

do roku 2021

6 798

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 917

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

-1 618 672

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

6 014 535

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2022 r. Gmina Białe Błota najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wraz z wydatkami na edukacyjną opiekę wychowawczą, kwota przeznaczona na realizację zadań oświatowych przekroczyła wartość 65,2 mln zł, co stanowiło 32,3% wydatków ogółem. Obecność wydatków o charakterze oświatowym na pierwszym miejscu w strukturze wydatków gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin w Polsce. Drugim najważniejszym i najbardziej kosztownym obszarem funkcjonowania gminy była pomoc społeczna i wsparcie rodziny, które wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. W 2022 r. łączne wydatki w działach 855 - Rodzina oraz 852 - Pomoc społeczna zrealizowano na poziomie 35,4 mln zł. Znaczące środki wydatkowano również w obszarze transportu i łączności oraz gospodarki komunalnej - odpowiednio 31,6 mln zł oraz 28,1 mln zł, co wiązało się z realizowanymi przez Gminę Białe Błota zadaniami inwestycyjnymi.

Wydatki Gminy Białe Błota w 2022 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2022 r.

72 032 658

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.

3 106

-30 489 053

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

4 151 508

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

41,98%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

43 916

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Gminy Białe Błota na koniec 2022 r. wyniosło 72,0 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia gminy wzrosła o 16,2 mln zł. Obserwowany rokrocznie wzrost zadłużenia gminy jest wynikiem wysokiej aktywności inwestycyjnej. Z uwagi na ograniczone możliwości generowania dochodów własnych, w celu zrealizowania zadań inwestycyjnych zaciągnięto nowe zobowiązanie, które również stanowi wkład własny do realizowanych inwestycji z dofinansowaniem.

Wydatki na inwestycje a dług Gminy Białe Błota w latach 2019-2022

Poziom wygenerowanej w 2022 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Białe Błota wg ostatniej zmiany w 2022 r.